UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

                                                                                  hotforex partner      waluteo partner                                            

 

Menu

   PRZEKRÓJ FINANSOWY      ANALIZY FOREX      ANALIZY GPW      NOTOWANIA      KALENDARZ SZKOLEŃ      ANALIZA TECHNICZNA       PRZEGLĄD PRASY                        Czym jest równowaga gospodarcza?

Zgodnie z definicją, jaką znajdziemy w słownikach biznesowych, równowaga gospodarcza to stan finansowy kraju, w którym występuje równowaga między eksportem a importem. Mimo swej praktyczności, ujęcie to jest dość uproszczone, gdyż za równowagę gospodarczą odpowiadać może również wiele innych czynników. Najważniejszymi z nich są wielkość produkcji, stopa bezrobocia oraz równowaga cenowa.

Polska ministerstwo finansw

 

Wielu jednak stwierdzi, iż równowaga gospodarcza to po prostu wyimaginowany ideał, którego nikt nigdy nie osiągnął. Dla przykładu, w perfekcyjnie zrównoważonej gospodarce przedsiębiorstwa idealnie dostosowywały by się do potrzeb konsumentów, bezrobocie było by bliskie zeru, a ceny – odpowiednie dla wszystkich. Oczywiście takiej sytuacji nigdy nie uświadczymy w systemie wolnorynkowym, gdyż kapitalizm opiera się na pojęciach podaży i popytu oraz rywalizacji wśród przedsiębiorstw i producentów. Wątpliwa jest również możliwość ustanowienia idealnej gospodarki w jakimkolwiek innym modelu społeczeństwa. Niemniej jednak koncepcja zrównoważonej gospodarki oraz dążenie do osiągnięcia takiego ideału stanowią dobry punkt odniesienia. Rozważmy niektóre wskaźniki pozwalające mówić o występowaniu w danej gospodarce względnej równowagi.

Odpowiedni poziom inflacji

O ile nierówności społeczno-gospodarcze oraz jakość życia można łatwo zmierzyć, konieczne jest opracowanie wskaźnika wzajemnej gwarancji. Zanim taki wskaźnik zostanie opracowany, gospodarka powinna utrzymywać inflację na pewnym poziomie, gdyż poziom cen ma bezpośredni związek z poziomem dobrobytu wszystkich członków społeczeństwa. Stopa inflacji odpowiednia dla gospodarki w stanie równowagi wynosi 2%, co odpowiada wytycznym Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Jest to poziom, który amerykańska Rezerwa Federalna przyjmuje jako optymalny dla zapewnienia odpowiedniej stopy zatrudnienia oraz stabilności cenowej. W momencie przekroczenia tej wartości siła nabywcza konsumenta zaczyna spadać. Jeżeli natomiast inflacja spadnie poniżej 2%, może nastąpić deflacja – tj. spadek cen, co jest symptomem słabości gospodarczej.

Odmienne spojrzenie na zysk

Istniejące systemy społeczno-gospodarcze powinny dążyć do współpracy, odpowiedniej dystrybucji informacji i zasobów, sprawiedliwej konsumpcji oraz wzajemnego szacunku. Uzyskanie równowagi gospodarczej wymaga również powiązania ze sobą różnych fiskalnych, monetarnych oraz gospodarczych rozwiązań. W takim systemie każdy powinien brać pod uwagę innych; niestety jednak uczestnicy istniejącej gospodarki skupiają się na osobistych zyskach oraz produktywności, gdyż promuje ona konkurencję i konflikty.

Poziom konsumpcji nie jest powiązany z poziomem przychodów

W zrównoważonej gospodarce każdy powinien mieć możliwość zakupu produktów i usług, aby zaspokoić potrzeby składające się na podstawowy standard życia. Każda jednostka powinna jednak starać się czynić wkład w życie całej społeczności. W takim modelu, zaspokojenie potrzeb wszystkich jednostek następuje w oparciu o wartość wkładu, co wymaga współpracy i transparentności. Eliminacja związku między poziomem konsumpcji, a poziomem przychodów dotyczy wszystkich, jednak nie każdy powinien być równy pod względem przychodów, stanu posiadania czy osobistego wkładu w życie społeczności.

Kwestia równości

W gospodarce opartej na wzajemnych gwarancjach, nierówności w sferze statusu socjoekonomicznego zostaną zredukowane, a ostatecznie, zlikwidowane. Zagwarantowanie równości nie będzie jednak polegało na arbitralnej dystrybucji dóbr i zasobów, a ustaleniu podstawowego standardu bytowego, czyli pewnego zasadniczego komfortu życia, przy uwzględnieniu bezpośredniego otoczenia danej jednostki. Koncepcja taka wymaga, by wszyscy członkowie uzgodnili standard, wedle którego całe społeczeństwo będzie się cieszyć pewnym podstawowym standardem życia. Równość stanie się czymś oczywistym pod warunkiem sprawiedliwego podziału zasobów, transparentności procesów decyzyjnych oraz sytuacji, w której każdy będzie chętnie działać na rzecz innych członków społeczeństwa.

Czy wiesz, że w easyMarkets możesz anulować stratne transakcje dzięki narzędziu dealCancellationDowiedz się więcej.

 

Zapewnienie realistycznych standardów życiowych

Każdy zasługuje na pewien standard życia, cechujący się odpowiednim komfortem. Każdemu należy zapewnić dostęp do żywności, odzieży, systemu edukacji, opieki zdrowotnej, jak również dach nad głową. Innymi słowy, konieczne jest podwyższenie najniższego standardu w taki sposób, aby przekraczał poziom ubóstwa, co dla niektórych oznacza polepszenie warunków życiowych, a innych – pogorszenie. Podstawowym wymogiem jest to, by wszyscy wyrazili zgodę na tę zmianę. W wyniku wspólnie uzgodnionej, wzajemnej gwarancji, każdy członek społeczności będzie mieć poczucie wzajemnej odpowiedzialności za innych oraz będzie dbać o ich dobro. Zmianę postaw można osiągnąć za pomocą edukacji oraz kampanii informacyjnych mających na celu osiągnięcie względnej równości oraz zapewnienie odpowiednich warunków bytowych wszystkim członkom społeczeństwa.

Stabilna gospodarka

Odpowiednio zrównoważona gospodarka wymaga stabilnej konsumpcji. Wprowadzenie wzajemnej zależności między różnymi podmiotami międzynarodowego rynku może mieć znaczący wpływ na obecny paradygmat gospodarczy. Przykładowo, w poszczególnych gospodarkach będzie mniej marnotrawstwa, egocentryzmu oraz materializmu, a więcej współpracy, stabilności i równowagi. Przemiana ta może ostatecznie doprowadzić do gospodarki opartej na filantropii, w której wszelkie elementy gospodarki zostaną przekształcone w taki sposób, by zapobiec zarówno nadwyżce, jak i niedoborowi podaży.

Rozwój

Uznanie, iż rozwój jest zasadniczym celem społeczeństwa może być źródłem presji społeczno-gospodarczej. W zrównoważonej gospodarce rozwój nie będzie stanowić celu, ponieważ PKD nie będzie służyć już jako miara sukcesu gospodarczego. Zasadniczym celem będzie zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości życia na podstawowym poziomie oraz rozwoju ich potencjału.

Nadmiar zasobów

Rezultatem gospodarki opartej na wzajemnej gwarancji będzie nadmiar zasobów, ponieważ wszyscy będą mieć pewność, że ich potrzeby zostaną zaspokojone. W takiej sytuacji członkowie społeczeństwa, przedsiębiorstwa oraz rządy nie będą postrzegać tworzenia rezerw za konieczne. Ów nadmiar dotyczyć będzie zarówno zasobów naturalnych, jak i gruntów. Ponadto, w omawianym modelu gospodarczym przychody będą wykorzystywane w bardziej sprawiedliwy sposób, ponieważ celem najwyższych warstw społeczeństwa będzie redukowanie nierówności społecznych.

Skłonność do dzielenia się

W gospodarce opartej na wzajemnych gwarancjach, materializm będzie się ograniczać do podstawowych dóbr, zgodnie z informacjami na stronie kabbalah.info. Paradygmat wzajemnych gwarancji bazować będzie na promocji bezinteresownego dzielenia się z innymi – członkowie społeczeństwa będą czynić wkład w dobrobyt innych członków społeczeństwa, a nową miarą sukcesu stanie się wielkość owego wkładu. Skłonność do dzielenia się wynikać będzie ze zmiany, jaka zajdzie w społeczeństwie, czynnikach środowiskowych oraz świadomości koncepcji wzajemnej gwarancji.

Programy redukujące bezrobocie

W idealnej gospodarce bezrobocie może początkowo pojawić się na skutek przejścia z gospodarki opartej na konkurencji i skoncentrowanej na pieniądzu do gospodarki zrównoważonej. Konieczne będzie rozwiązanie problemu bezrobocia, ponieważ może on doprowadzić do nierówności, podziałów, przemocy oraz niestabilności w rządzie oraz społeczeństwie. W ramach zasady wzajemnej gwarancji, osoby nie posiadające pracy otrzymają środki na pokrycie wydatków edukacyjnych, o ile zgodzą się skorzystać z oferty edukacyjnej.

Integracja systemów finansowo-rządowych

Szerzeniem idei wzajemnego wsparcia, wymiany informacji oraz współpracy międzykulturowej zajmuje się obecnie wiele organizacji międzynarodowych, w tym, między innymi, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, UNESCO oraz Bank Światowy. W ramach omawianej idei, współpracę międzynarodową usprawni koncepcja wzajemnej gwarancji jako porozumienie społeczno-gospodarcze zmniejszające dystans między poszczególnymi podmiotami społeczeństwa. Współpraca międzypaństwowa również ulegnie polepszeniu ze względu na silniejsze więzi między państwami oraz odpowiedzialność za dobrobyt innych społeczeństw. Ponadto integracja obejmie systemy fiskalno-monetarne.

Najwyższe warstwy społeczne

Główną rolą najwyższych warstw społecznych w gospodarce opartej na wzajemnych gwarancjach będzie wykorzystanie wrodzonego talentu dla dobra wspólnoty. Jednakże należało będzie zagwarantować, by osoby te skupiły się na wartościach korzystnych dla społeczeństwa, a nie zdobycia dominacji nad rynkiem kosztem innych. Należyty wkład powinien dawać im satysfakcję płynącą z zapewnienia korzyści całemu społeczeństwu.

 

easymarkets logo

W easyMarkets możesz cofnąć dowolną stratną transakcję dzięki dealCancellation


Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty terminowe, opcje oraz kontrakty CFD (transakcje pozagiełdowe) to produkty wykorzystujące dźwignię finansową, które są obarczone znacznym ryzykiem straty całej wartości zainwestowanego kapitału i nie są odpowiednie dla każdego. Konieczne jest poznanie i zrozumienie potencjalnych zagrożeń. Nie należy inwestować pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić. Prosimy zapoznać się z pełną wersją ostrzeżenia o ryzyku. Easy Forex Trading Ltd (CySEC — numer licencji 079/07).api_banner_728x90.jpg

Znajdź brokera forex easymarkets logo 160x54px   bossafx logo   forex.ee logo   plus500 logo   pepperstone logo   HotForex Logo big