UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałemapi_banner_970x250.png

 

                                                                                  hotforex partner      waluteo partner                                            

 

Menu

    ANALIZY FOREX      ANALIZY GPW      NOTOWANIA    ANALIZA TECHNICZNA     EKONOMIA      PO GODZINACH                  

Rynek Akcji: Amrest, Apator, GetBack Polenergia, Tauron

 

AMREST

pobrane 1

Spółka podpisała w dniu 27 kwietnia 2018 roku Ramową Umowę Franczyzową z Pizza Hut Europe S.à.r.l., której przedmiotem jest uzyskanie przez AmRest praw master-franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut w Rosji, Azerbejdżanie i Armenii ("Terytorium"). Ramowa Umowa Franczyzowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków. Jak podano, „Po sfinalizowaniu umowy Spółka nabędzie wyłączne prawo do udzielania franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut podmiotom trzecim na Terytorium. Ponadto, AmRest obejmie rolę franczyzodawcy dla około 30 restauracji prowadzonych przez kilku sub-franczyzobiorców w wymienionych krajach.”. W ramach ograniczenia kosztów budowania skali biznesu spółka wprowadziła mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz Pizza Hut Europe przy założeniu że AmRest spełni określone warunki zawarte w umowie ramowej, dotyczące otwierania i prowadzenia restauracji Pizza Hut typu Dine In, Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, zawierającym minimalną liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania umowy. W przypadku nie wypełnienia obowiązków wynikających z planu rozwoju, Pizza Hut Europe będzie uprawnione do podniesienia obniżonych opłat lub do rozwiązania Ramowej Umowy Franczyzowej. Jak podano, intencją AmRest jest otwarcie na rynku rosyjskim ponad 200 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat. Spółka poinformowała ponadto o „(…) podpisaniu w dniu 27 kwietnia 2018 roku Umowy nabycia aktywów ("APA") pomiędzy Pizza Company OOO, będącej spółką zależną od AmRest, a Yum Restaurants International Russia and CIS LLC ("PH Russia"). Na mocy APA Pizza Company nabędzie aktywa wykorzystywane obecnie do prowadzenia 16 restauracji Pizza Hut formatu Pizza Hut Express oraz Pizza Hut Delivery w Moskwie. Szacowana cena zakupu wynosi 142,6 mln rubli (1,9 mln euro).”.

APATOR

Z projektu uchwały na zwołane na 28 maja br. WZA wynika, iż spółka chce skupić do 700 tys. akcji własnych, stanowiących do 2,11 proc. wszystkich akcji spółki. Na skup spółka planuje wydać maksymalnie 20 mln zł.

GETBACK

1) Spółka poinformowała o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. Pierwotną datą publikacji był 30 kwietnia 2018 r., obecnie jest to 15 maja 2018 r. Jak podano, powodem jest „ (…) powzięcie przez Zarząd GetBack S.A. wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”. Ponadto dodano, iż „Raport roczny za 2017 r. i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok nie mogą zostać opublikowane z uwagi również na okoliczność braku opinii firmy audytorskiej (która to opinia nie została fizycznie sporządzona do dnia 30 kwietnia 2018 r. i zostanie sporządzona przez firmę audytorską w terminie późniejszym, tj. jeszcze przed przekazaniem raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok do wiadomości publicznej) potwierdzającej to, iż roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.”.

2) Spółka poinformowała o podjęciu w dniu 30.04.2018 r. decyzji o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów (tj. w szczególności analiz, planów, wniosków, etc.) związanych z restrukturyzacją spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

3) DNLD Holdings, akcjonariusz reprezentujący 60,07 proc. kapitału zakładowego GetBack, zażądał umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia punktu przewidującego zmiany statutu spółki w zakresie kompetencji rady nadzorczej - poinformował GetBack w komunikacie.


POLENERGIA, TAURON

Polenergia poinformowała, iż jej dwie spółki zależne, Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu oraz Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko Tauron Polska Energia S.A. w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez spółkę zależną Tauron - Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Amon oraz Talia. Jak podano, „Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47.556.025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których wysokość została oszacowana na kwotę ponad 158 mln zł, wobec czego wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez Amon wynosi ponad 205 mln zł. Talia domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 31.299.188,52 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których wysokość została oszacowana na kwotę niecałych 107 mln zł, wobec czego wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez Talia wynosi ponad 138 mln zł.”

 


Biuro Marklerskie Alior Bank S.A.

 

 

 
Znajdź brokera forex easymarkets logo 160x54px   bossafx logo   forex.ee logo   plus500 logo   pepperstone logo   HotForex Logo big