Auxilia S.A. miała ponad 2,26 mln zł zysku netto w 1 kw. 2020 roku

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, wypracowała ponad 2,26 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 4,83 mln zł. Był to bardzo udany okres dla Grupy, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe i ich bardzo duża progresja w ujęciu rdr.

Auxilia S.A. zanotowała w 1 kw. 2020 r. ponad 2.265 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 1.204 tys. zł w analogicznym okresie 2019 r przy wzroście przychodów netto ze sprzedaży do 4.830 tys. zł z 3.618 rok wcześniej. Spółka osiągnęła zatem ponad 88% wzrost zysku netto w ujęciu rdr. oraz zwiększyła przychody o ponad 33%. Najistotniejszym czynnikiem poprawy wyników finansowych jest realizacja umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A., której efektem jest quasi-sekurytyzacyjny model monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu służący skróceniu cyklu konwersji gotówki. Zarząd Auxilia S.A. jest bardzo zadowolony z osiągniętych wyników finansowych w 1 kw. 2020 r.

„Nasze wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2020 roku wykazały ogromną dynamikę wzrostu wobec analogicznego okresu 2019 roku. Jest to między innymi efekt realizacji umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A. oraz prowadzenia efektywnych działań sprzedażowych, mających na celu wzrost wartości zakontraktowanych roszczeń odszkodowawczych. Naszym głównym celem jest dalszy rozwój Spółki i wzrost jej wartości.” – komentuje Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

W pierwszym kwartale 2020 r. Spółka skoncentrowała się działaniach mających na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku marki w Internecie oraz podniesienie poziomu zaufania do marki przez potencjalnych Klientów poprzez rozbudowanie strony internetowej. Realizowane były także działania mające za zadanie dostosowanie informatyczne oraz organizacyjne Grupy Kapitałowej do wymogów związanych z przejściem, w tych obszarach w których było to możliwe do wdrożenia, na system pracy zdalnej w związku z pandemią choroby COVID-19. Z kolei w obszarze sprzedażowym w I kwartale 2020 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. prowadziła procesy rekrutacyjne mające na cel zasilenie struktur sprzedażowych zarówno w obszarze odszkodowań komunikacyjnych, odszkodowań dla biznesu, jak i usługi abonamentowej. 

„Wszystkie nasze działania biznesowe, rozwojowe i organizacyjne mają na celu rozszerzanie oferty, docieranie do nowych klientów, a także umacnianie wizerunku naszej marki. Bardzo dobrze oceniamy współpracę z PHI Wierzytelności S.A., która pozwala nam generować wysokie kwoty transakcji. W minionym kwartale musieliśmy się zmierzyć z pandemią COVID-19, która dotknęła wszystkie przedsiębiorstwa. Udało nam się wypracować procesy pozwalające na przejście na system pracy zdalnej. Prowadziliśmy również działania rekrutacyjne, aby móc wzmocnić struktury sprzedażowe.” – zakończyła Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

W dniu 19.05.2020 r. Auxilia S.A. poinformowała o otrzymaniu przez Spółkę decyzji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie udzielenia jej subwencji finansowej w kwocie 684.836,00 zł. Powyższa subwencja przyznana została Spółce w ramach pomocy publicznej, przeznaczonej na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w celu minimalizacji negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19.

Auxilia S.A. nadal prowadzi nawiązaną współpracę z PHI Wierzytelności S.A. opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu, co służy skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym. 

Na początku 2019 r. Spółka zaktualizowała strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie się ona koncentrowała na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Auxilia S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od stycznia 2016 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, koncentrując się na najpoważniejszych sprawach klientów, które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta. Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *