Berg Holding S.A.: spółka podpisała umowę na realizację 25 farm

Berg Holding S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, otrzymała informację od spółki zależnej Farmy Fotowoltaiki S.A., Columbus & Farmy sp. z o.o. podpisała umowę ze spółką VISECO Sp. z o.o., która będzie pełniła rolę Dewelopera projektów. Zgodnie z umową spółki ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez Dewelopera na rzecz C&F usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej 25 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 25 MW.

Spółka współzależna do spółki Farmy Fotowoltaiki S.A., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Berg Holding S.A., Columbus & Farmy Sp. z o.o. zawarła w dniu 9 października 2020 r. umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych ze spółką VISECO Sp. z o.o. – Deweloperem. Zgodnie z nią strony ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez Dewelopera na rzecz Columbus & Farmy Sp. z o.o. usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej 25 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 25 MW, w miejscach wskazanych przez C&F. Deweloper przejmie na siebie wszelkie obowiązki zmierzające do kompleksowej pomocy przy realizacji określonych w umowie projektów, a w szczególności zobowiązany będzie do realizacji szeregu czynności i opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem pod względem technicznym i formalnoprawnym inwestycji w postaci budowy farm fotowoltaicznych, a każda farma będzie realizowana przez zawiązaną w tym celu spółkę celową przez C&F. Deweloper będzie otrzymywał ustalone wynagrodzenia w wysokości wynoszącej odpowiednio iloczyn ilości zrealizowanych projektów w postaci farm fotowoltaicznych. Zarząd Spółki uważa, że realizacja potencjalnej transakcji będzie miała pozytywne odzwierciedlenie w rozwoju Columbus & Farmy Sp. z o.o. oraz Farmy Fotowoltaiki S.A., a także w wynikach finansowych tych spółek.

„To nasz mocny start, firma Viseco to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie farm fotowoltaicznych. Rozpoczynamy współpracę z doświadczonymi osobami, które sprawnie przechodzą przez dokumentacyjne procedury wymagane w udzielaniu pozwoleń. Posiadają potrzebne zasoby, grunty i pełne zaplecze do pracy. Widzimy w tym partnerstwie świetne perspektywy.” – ocenia Kamil Kita, Prezes spółki Farmy Fotowoltaiki S.A.

W ostatnim czasie spółka współzależna od Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus & Farmy Sp. z o.o., w której Farmy Fotowaltiki S.A. posiadają 50% udziałów, zawarła umowę o zachowaniu poufności i wyłączności z podmiotem działającym w branży fotowoltaiki. Na jej podstawie obie Strony postanowiły, że będą prowadzić lub prowadzą negocjacje i rozmowy w zakresie dotyczącym podmiotu realizującego 7 projektów farm fotowoltaicznych, które mogą doprowadzić do zawarcia umowy głównej. Podpisana umowa zawiera także postanowienia o wyłączności negocjacji przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie liczony od dnia zawarcia Umowy. Strony ustaliły również kary umowne w wysokości 100 tys. zł za każde naruszenie. 

Główne założenia strategii rozwoju Farmy Fotowoltaiki S.A. obejmują rozpoczęcie współpracy z partnerem branżowym, będącym liderem na rynku – Columbus Energy S.A. – w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych oraz powstanie pierwszej spółki celowej F1 Sp. z o.o. z własnym gruntem. Farmy Fotowoltaiki S.A. planują dokonywać zakupu lub dzierżawy działek pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy min. 1 MWe lub gruntów na własny użytek. W 2021 r. spółka zamierza realizować projekty od 1 do 10 MWe, natomiast w 2022 r. projekty do 40 MWe. Spółka chce także inwestować w podmioty działające na rynku fotowoltaicznym poprzez zakup udziałów na poziomie od 5% do 45% w wybranych podmiotach. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą dążyły do rozwoju sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi oraz do rozwoju zaplecza techniczno-handlowego i badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B. Spółka będzie też budowała bazę inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych oraz inwestycją w branży fotowoltaiki. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą chciały pozyskać kapitał zewnętrzny w kwocie do 10 mln zł do końca 2022 r., który zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności.

Berg Holding S.A. zakończył 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje podjąć działania mające na celu spełnienie przez nią warunków niezbędnych do przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Berg Holding S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach. W 2017 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *