Co to są obligacje zerokuponowe?

Każdy z nas wie, jak bardzo istotny, a zarazem zróżnicowany jest rynek papierów wartościowych w szczególności, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe. Otóż rodzajów obligacji na rynku jest wiele. Do podstawowego kryterium ich odróżnienia zalicza się to, kto oraz w jakim zakresie je emituje, a także w jakim stopniu są one oprocentowane.

Co należy rozumieć przez termin „obligacje zerokuponowe”?

Otóż, przez termin „obligacje zerokuponowe” należy rozumieć te obligacje, które inwestor w momencie zakupu, kupuje ją z pewnym ustalonym dyskontem. Oznacza to, że płaci on niższą cenę, niż wynosi jej rzeczywista wartość nominalna. Z kolei, gdy inwestor zechce wykupić taką obligację to otrzymuje kwotę równą wartości nominalnej takiej obligacji.

Przy czym należy zaznaczyć, iż obligacje zerokuponowe nie nie wypłacają odsetek po każdym okresie kapitalizacji. W związku z tym, ich cechą charakterystyczną jest to, że nie są one oprocentowane, a jego eminent nie ma obowiązku wypłacania odsetek. Zaś wpływ na zysk posiada takiej obligacji ma różnica pomiędzy ceną emisji, a ceną wykupu po terminie zapadalności. Z kolei, gdy inwestor zechciałby zbyć taką obligację to nastąpi to po cenie nominalnej. Z związku z tym, inwestor nie może liczyć na dodatkowy zarobek w postaci odsetek.

Aczkolwiek przez termin „obligacji zerokuponowych” należy rozumieć również to, że jest to papier dłużny, który nie wypłaca odsetek, a w terminie zapadalności następuje zwrot nominału. Związany z takim typem obligacji jest wyłącznie tylko jeden przepływ pieniężny. W związku z tym inwestor przed podjęciem decyzji o takim inwestowaniu powinien dobrze się zastanowić czy rzeczywiście mu się to opłaca.

Co należy do wad i zalet obligacji zerokuponowych?

Jeżeli chodzi o zalety obligacji zerokuponowych to z pewnością można tutaj zaliczyć kwestię związaną z podatkiem. Bowiem obowiązek zapłacenia podatku jest obowiązkowy z chwilą wykupu obligacji przez emitenta. Oprócz tego, podatek jest płacony między ceną emisji, a wykupu. Jedynym zyskiem z wykupu takich obligacji jest różnica między ceną emisyjną, a wartością wykupu.

Z kolei, jeżeli chodzi o wady obligacji zerokuponowych to należy zaliczyć tutaj w szczególności taka kwestię jak to, że emitent nie jest w stanie odzyskać swojego kapitału, a także to, że obligacje te niosą za sobą ryzyko zmienności sytuacji makroekonomicznej. Wiąże się to z potencjalnym wpływem koniunktury gospodarczej w kraju, ale również na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych.

Z kolei drugim typem obligacji są obligacji, są obligacje kuponowe, które charakteryzują się tym, że obligatariusz ma możliwość zakupu obligacji po cenie emisyjnej, aczkolwiek równej ich wartości nominalnej. Przy czym cały czas posiadania danej obligacji otrzymywane są przez Emitenta bieżące wpłaty odsetek.

Należy również zaznaczyć, że obligacje zerokuponowe są dobrym rozwiązaniem pod tym względem, że nie trzeba ich trzeba ich traktować formalnie, czyli można je potraktować, jako odroczone w czasie. W związku z tym wiele osób korzysta z takiej możliwości, jaką daje polski system podatkowy.

Natomiast, jeżeli chodzi o samą kwestię płacenia podatku to należy zaznaczyć, że podatek ten jest płacony od różnicy pomiędzy ceną wykupu przez emitenta, jak również ceną ceną emisyjną z dyskontem, bądź pomiędzy różnicy ceną wykupu, a ceną zakupu na rynku. Wartym uwagi jest również ta kwestia, że prowizja, która została pobrana przy zakupie obligacji zerokuponowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Wobec tego, zakup takiego rodzaju obligacji nie ma znaczenia, kiedy dokonamy zakupu takiej obligacji przede wszystkim, jeżeli chodzi o rynek wtórny. Natomiast, jeżeli chodzi o obligacje kuponowe to sytuacja przedstawia się trochę inaczej. Bowiem w tym przypadku ze względów podatkowych opłacalne jest ich kupowanie tylko po ich wpłaceniu, by uniknąć podatku od naliczonych odsetek.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *