Jak oszczędzać pieniądze na emeryturę?

Każdego  roku ZUS dostarcza nam list, w którym obrazuje kwoty przyszłych emerytur. Nie pozostaje nam nic innego, jak samemu zadbać o swoją przyszłość – lepszą przyszłość.

Zastanawiamy się więc, co zrobić, by oszczędzać na emeryturę, a także jak wypracować sobie własny plan emerytalny. Jest to obecnie jedno z najważniejszych pytań, stawianych obecnie przez większość naszego społeczeństwa.

Warunki dobrego planu emerytalnego

 1. BEZPIECZEŃSTWO- Bezpieczeństwo oszczędności emerytalnych jest najważniejszym kryterium przy obieraniu własnego planu emerytalnego. Długi okres oszczędzania, podczas którego mogą nastąpić dobre, jak i złe wydarzenia,  nie tylko w życiu prywatnym, ale także na rynkach finansowych, mające niekorzystny wpływ na efektywność instytucji finansowej, której powierzymy swój kapitał .
 2. ODPOWIEDNIA RENTOWNOŚĆ– odkładając część swoich dochodów podczas wykonywania pracy, bez wątpienia będziemy chcieli otrzymać z  pieniędzy, które odłożyliśmy dodatek do emerytury, który będzie oznaczał procent osiągający maksimum naszych zarobków osiągniętych w ostatnich latach.  Zarobki w naszym kraju wzrastają o wiele szybciej, niż wzrasta stopa inflacji, a mianowicie są to 3-5 punkty procentowe szybciej. W związku z powyższym co najmniej tak samo szybko, jak nasze zarobki powinna wzrastać wysokość gromadzonych funduszy przeznaczonych na emeryturę.
 3. ELASTYCZNOŚĆ I DOPASOWANIE DO NAS- Zaleca się, abyśmy odkładali na emeryturę kapitał w wysokości nie mniejszej niż 10% dochodu netto. Nasze oszczędności będą zmienne w każdym okresie.W związku z tym trzeba mieć dopuszczalność przystępnej zmiany kwot, którymi pokrywamy plan emerytalny. Ponadto powinniśmy być przygotowani na to, iż może wydarzyć się sytuacja losowa, w której nie będziemy mogli oszczędzać. Poza tym nasz plan powinien uwzględniać szybko zmieniającą się sytuację na rynkach finansowych. wobec czego instytucje finansowe powinny umożliwić dostosowywania system oszczędzania na emeryturę do bieżącej sytuacji, jaka występuje na rynku finansowym. Zmienny będzie również okres pozostały nam do przejścia na emeryturę, co ma ogromny wpływ na sposób gospodarowania. Powyższy czynnik bez wątpienia powinien być uwzględniony podczas obierania naszego prywatnego planu emerytalnego.
 4. ŁATWOŚĆ W KONTROLI I PŁYNNOŚĆ-  Warunki naszego planu emerytalnego z daną instytucją finansową powinny być takie, aby na bieżąco umożliwić monitorowanie wyniku, a także byśmy w każdej chwili mogli zgłosić rezygnację z usług, przy zerowych opłatach-jeśli to możliwe, w przypadku, gdyby okazało się, iż nasze oczekiwania nie zostały spełnione. W naszym życiu zdarzają się różne sytuacje, również destabilizacji finansowej. Są one tym najbardziej możliwe, im dłuższy czas naszej inwestycji jest brany pod uwagę. Wobec tego powinniśmy ocenić nasz plan z punktu widzenia wystąpienia momentów zachwiania równowagi finansowej i wystąpienia kryzysu, przede wszystkim, w momencie gdy oszczędzane pieniądze w planie emerytalnym będą jedynym źródłem naszego utrzymania. W takim przypadku nie powinniśmy ponosić żadnych kosztów na rzecz firmy, której powierzamy swoje finanse.
 5. POCZUCIE KOMFORTU– Bardzo trudno jest powstrzymać się przed nadmiernym wydawaniem pieniędzy. Jednakże najtrudniejszą decyzją do podjęcia, jest decyzja  o odkładaniu pieniędzy z myślą o znacznie odległej przyszłości.Dlatego oszczędzanie z myślą o przyszłej emeryturze powinno być łatwe oraz komfortowe, a najlepiej wykonywane automatycznie, np. potrącając zaoferowanej kwoty z rachunku bankowego.

Najlepsze sposoby oszczędzania wybierane przez Polaków

Poddamy analizie kilka najpopularniejszych sposobów oszczędzania, jednocześnie podając odpowiednią liczbę punktów dla każdego wyżej wymienionego kryterium oceny.

Najniższą ocenę będzie stanowił 1 pkt, zaś najwyższą notę- 5pkt.

Pierwszym przykładem sposobu oszczędzania jest lokata bankowa, którą wybiera ok 30% naszego społeczeństwa. Kryterium oceny plasuje się następująco:

 • bezpieczeństwo otrzymało 5 pkt., co oznacza, że lokata bankowa jest produktem bardzo bezpiecznym,
 • odpowiednia rentowność zyskała zaledwie 2 pkt, ponieważ  rentowność depozytów bankowych rzadko przekracza poziom inflacji,
 • Elastyczność również zyskała 2 pkt,- bank zazwyczaj oferuje nam minimalną elastyczność,
 • kontrolna oceniana jest na 3-4 pkt., umowa depozytu zawierana jest na czas określony,
 • komfort zyskał 3 pkt., z uwagi na to, iż nie jest to najwygodniejsza forma oszczędzania na emeryturę.

Kolejnym przykładem oszczędzania na emeryturę jest Otwarty fundusz inwestycyjny, wybierany przez ok. 29,5% Polaków. Punkty wypadają następująco:

 • bezpieczeństwo otrzymało 4 pkt., z uwagi na występujące ryzyko inwestycyjne,
 • odpowiednia rentowność zyskała 5 pkt,fundusze akcyjne mogą przewyższać wielokrotnie tempo wzrostu otrzymywanego wynagrodzenia,
 • Elastyczność również zyskała 5 pkt,- mamy możliwość wyboru wielu funduszy oraz subfunduszy,
 • kontrolna oceniana jest na 5 pkt., w każdej chwili możemy zażądać odkupienia funduszy bez dodatkowych kosztów,
 • komfort zyskał 5 pkt., możemy do funduszu wpłacać dowolne kwoty.

Trzecim sposobem odkładania pieniędzy na prywatny plan emerytalny są obligacje skarbowe, które zdobyły następujące punkty:

 • bezpieczeństwo otrzymało 5 pkt., obligacje emitowane są prze państwo, a więc są bardzo bezpieczne,
 • odpowiednia rentowność zyskała 3 pkt., gdyż aktualna marża odsetkowa jest niższa niż tempo wzrostu płac ,
 • Elastyczność również zyskała 4 pkt,- mamy możliwość wyboru okresu obligacji oraz odsetkami stałymi bądź zmiennymi,
 • kontrolna oceniana jest na 3 pkt., umowy z państwem o długich okresach zapadalności zawierane są na minimum 2 lata, natomiast by je odsprzedać wymagany jest rachunek inwestycyjny,
 • komfort zyskał 4pkt., warunki oszczędzania są dość komfortowe, a emisje obligacji są dość częste.

Ostatnim sposobem gromadzenia oszczędności na plan emerytalny są nieruchomości, na które decyduje się zaledwie 7,9% społeczeństwa. Punty przypadają następująco:

 • bezpieczeństwo otrzymało 4 pkt., jest to bezpieczna lokata pieniędzy, aczkolwiek występuje ryzyko, że deweloper nie wywiąże się z umowy,
 • odpowiednia rentowność zyskała 5 pkt., rentowność inwestycji w nieruchomość może być nawet wyższa od tempa wzrostu naszego wynagrodzenia,
 • Elastyczność również zyskała 3 pkt,- występuje szeroki wybór nieruchomości, jednakże mamy bardzo ograniczone możliwości zmiany, w związku z ograniczoną i niską płynnością lokaty,
 • kontrolna oceniana jest na zaledwie 2 pkt., w związku z tym, iż okres sprzedaży może wynosić kilka miesięcy,
 • komfort oceniany na tylko 1 pkt., na taki rodzaj lokaty mogą sobie pozwolić jedynie osoby, które zgromadziły wcześniej znaczy kapitał.

Podsumowując powyższe, najlepszym produktem, który pozwoli zgromadzić jak najwięcej środków w naszym prywatnym planie emerytalnym są otwarte fundusze inwestycyjne, które można dopasować do swoich oczekiwań i możliwości.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *