Komunikaty ESPI i Raporty ESPI

Każdy podmiot prawa prywatnego albo publicznego jest zwany emitentem, ponieważ emituje instrumenty finansowe i z tego względu nałożone są na niego obowiązki informacyjne. Są one oparte na aktach prawnych ustanowionych przez Unię Europejską oraz na krajowych aktach, które wdrażają prawo europejskie.

W tym celu potrzebne są narzędzia umożliwiające realizowanie nałożonych obowiązków i szybkie przekazywanie wszelkich informacji między emitentami a uczestnikami rynku. Takim narzędziem jest Elektroniczny System Przekazywania Informacji. Jak działa ESPI oraz w jakim celu powstał?

Czym jest Elektroniczny System Przekazywania Informacji?

Elektroniczny System Przekazywania Informacji to system informatyczny umożliwiający szybkie przesyłanie informacji i natychmiastową ich publikację. Obejmuje dane, które muszą być przekazywane z racji obowiązków uregulowanych przepisami obowiązującego prawa.

System nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego, która, wykorzystując system, przekazuje poufne informacje, bieżące i okresowe raporty, a także inne informacje uwzględnione w przepisach prawa (jak np. gdy akcjonariusz przekracza progi zaangażowania). Wszystkie informacje, które dotyczą uzyskania dostępu do systemu znajdują się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Można na niej również znaleźć instrukcje obsługi systemu, a nad prawidłowym przekazywaniem i przepływem informacji przez emitentów czuwa sama Komisja.

Jak działa Elektroniczny System Przekazywania Informacji?

Elektroniczny System Przekazywania Informacji usprawnia przepływ informacji między inwestorami a emitentami. Przekazuje także wiadomości, które dotyczą kondycji wybranej spółki. Rozwiązuje to problem zróżnicowanego poziomu informacji pośród uczestników rynku. ESPI obejmuje 11 kancelarii, są to:

 • Kancelaria Publiczna,
 • Kancelaria DIA-A,
 • Kancelaria DIA-S,
 • Kancelaria DIA-O,
 • Kancelaria PRDM,
 • Kancelaria ZAFI,
 • Kancelaria DFI,
 • Kancelaria DPP,
 • Kancelaria Wnioski,
 • Kancelaria Testowa,
 • Kancelaria Publiczna MTS-CeTO.

Użytkownicy należący do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji przekazują informacje do poszczególnych kancelarii. Zasady przepływu danych są uregulowane w rozporządzeniu MAR oraz regulaminie Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji. Następnie poszczególne kancelarie wysyłają automatycznie otrzymane informacje do wybranych instytucji. Aby otrzymać konto w systemie ESPI, należy złożyć wniosek zawierający odpis Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI

Dzięki systemowi Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji wymieniane są ważne informacje, które pozwalają ocenić obecną sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju wybranego emitenta. Wszystkie informacje, dane i raporty finansowe (kwartalne, półroczne, roczne) są niejawne i poufne. Konkretne akty prawne określają zawartość raportów. Natomiast obowiązek szybkiej publikacji raportów zawierających informacje poufne zawarty jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – w skrócie Rozporządzenie MAR. Obowiązek ten dotyczy emitentów ubiegających się dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i tych dopuszczonych wcześniej. Z regulacji tych wynika obowiązek przekazywania informacji przez emitenta dotyczących informacji poufnej od chwili złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu.

Jakie możliwości daje dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji?

Użytkownicy systemu mają gwarancję takiego samego dostępu do danych w zależności od tego, które kancelarie są im odpowiednie. Dane i raporty są przekazywane w określonych formularzach gwarantujących prosty i jednolity sposób przepływu danych. Użytkownicy mają prawo udostępniać i przetwarzać informacje przekazane za pomocą systemu. Mogą je także tworzyć. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z ESPI musi opierać się na prawie o ochronie informacji poufnych oraz niejawnych, a także muszą respektować tajemnicę zawodową. Oprócz praw i dostępu do danych użytkownicy mają również obowiązki związane z systemem. Podstawowym jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z systemu i niedopuszczanie do niego nieuprawnionych osób.

Dlaczego powstał system ESPI?

Elektroniczny System Przekazywania Informacji powstał po to, by szybko przekazywać uczestnikom rynku informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej emitentów. Dane przekazywane są natychmiastowo wszystkim użytkownikom systemu, trafiają do nich automatycznie w tym samym momencie. Elektroniczny System Przekazywania Informacji pomaga w budowaniu zaufania inwestorów na rynku kapitałowym. Dodatkowo kontrola Komisji Nadzoru Finansowego daje gwarancję rzetelności raportów, które wypełniane są zgodnie z wymogami. Elektroniczny System Przekazywania Informacji to jednolity i przejrzysty system pozwalający na przekazywanie informacji poufnych i uszczelnienie przepływu danych niejawnych.

 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *