Koronawirus a recesja w Polsce

Pandemia koronawirusa nierozerwalnie związana jest z problemami gospodarczymi. W zakładanym przez specjalistów czarnym scenariuszu, bezrobocie w Polsce wzrośnie nawet do 15%, przy dynamice PKB osiągającej ujemną wartość 6%.

Prawdopodobieństwo recesji

Co do zasady recesja występuje w momencie spadku przez okres 2 miesięcy PKB. Jednocześnie jest grupa ekonomistów, którzy stoją na straży przekonania, że recesja występuje jeśli w ciągu 12 miesięcy bezrobocie wzrasta przekraczając 1,5%.

Co do pierwszego założenia, uwzględniając zaistniałą sytuację, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że spadek PKB nastąpi. Mimo to o jakichkolwiek wynikach gospodarczych możemy mówić dopiero po zakończeniu IV kwartału. Co do stanowiska drugiego, scenariusza drastycznego wzrostu bezrobocia nie da się uniknąć, szczególnie przy codziennym pogarszaniu się wszelkich prognoz gospdarczo – ekonomicznych.

Spadek PKB

Firmy, ograniczając w związku z epidemią, produkcję i popyt, uderzają w PKP. Pogarszająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych wpływa na szybkie obniżanie się popytu konsumenckiego. Dodatkowo należy uwzględnić wstrzymywanie wszelkich inwestycji.

Całość powoduje powstawanie zakłóceń gospodarczych, niespotykanych na świecie od czasów II wojny światowej, a w Polsce od lat 90 XX wieku.

Prognozy

Na krótko przed wybuchem epidemii koronawirusa ekonomiści prognozowali 3% wzrost PKB. W ciągu zaledwie kilku tygodni wszystkie prognozy drastycznie się zmieniły. Obecnie przewiduje się ponad 3% spadek PKB i jednoczesny, stopniowy spadek inflacji. Dopiero w 2021 r. możliwy jest powrót do 2,5% wzrostu wskaźnika, a uzależnione jest to od możliwości odrobienia drastycznych strat spowodowanych epidemią w drugiej połowie roku.

Strata

Ekonomiści podnoszą, że strata spowodowana epidemią będzie nie do odrobienia. Szczególnie, że obecne prognozowania obarczone są bardzo dużym marginesem błędu spowodowanym dynamizmem zmian gospdoarczych i ciągle pogarszającą się sytuacją.

W tym przypadku najważniejszym wskaźnikiem będzie skala upadłości firm i wzrost wskaźnika bezrobocia, co łącznie wpłynie na skale ograniczenia konsumpcji i ostateczne unormowanie się wskaźników pozwalających na dokładniejsze oszacowanie strat.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *