Krótkoterminowe papiery wartościowe – inwestycja warta podjęcia

Wiele podmiotów gospodarczych, firm dla finansowania swojej działalności pozyskuje źródła zewnętrzne, z których otrzymane środki może przeznaczyć na swój rozwój. Jednym z takich źródeł są krótkoterminowe papiery wartościowe.

Wspólny mianownik wszystkich papierów wartościowych

Najkrócej mówiąc papier wartościowy to pewien rodzaj dokumentu, na podstawie którego stwierdza się istnienie prawa majątkowego. Jeżeli się nie posiada tego dokumentu, nie można podejmować działań stosownie do tego prawa.

Papiery wartościowe to pewien zespół narzędzi finansowych, które stosowane są przez firmy, przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Papiery nabywa się po to, aby osiągać różne cele, przede wszystkim jednak ściśle związane z finansami. Każdy papier wartościowy stanowi potwierdzenie i jest gwarancją nabycia praw majątkowych.

Obrót tymi papierami ma charakter masowy. Można je wymieniać na inne, cechuje je wymienialność. Papiery wartościowe są rozproszone, jest ich wiele, a ponadto posiadają prosty sposób przenoszenia, np. gotówkę zamienia się na obligacje, te z kolei można zamienić na akcje, z powrotem dokonać zamiany na gotówkę i weksle. Nabycie instrumentu finansowego w postaci papierów wartościowych zawsze utożsamiane jest z oczekiwaniem dochodu. Kupuje się je po to, by poprawić kondycję finansową określonego podmiotu gospodarczego.

Czym są papiery wartościowe określone mianem krótkoterminowych

Na rynku finansowym mamy instrumenty finansowe, które przypisane mają odmienne terminy zapadalności. Można je podzielić na dwie kategorie: jedne z nich określa się mianem papierów wartościowych krótkoterminowych, a drugie – długoterminowych. Emituje się je i wprowadza na rynek finansowy. Cała procedura może mieć charakter zarówno publiczny, jak i niepubliczny.

Firmy, które korzystają z tej oferty kapitałowej na rynku finansowym, pozyskają krótkoterminowe papiery wartościowe w sposób niepubliczny. Na rynku finansowym wiele jest instrumentów o terminie zapadalności do 12 miesięcy. Wśród nich można wyróżnić takie, jak depozyty, bony skarbowe oraz krótkoterminowe papiery wartościowe, w tym takie, które się określa jako dłużne dla firm.

Krótkoterminowe papiery wartościowe nazywa się aktywami obrotowymi, które należy zbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia. Wśród papierów wartościowych krótkoterminowych są zarówno akcje, jak i obligacje i bony skarbowe. Mogą nimi być również inne papiery wartościowe.

Wszyscy, którzy inwestują w krótkookresowe papiery wartościowe, nabywają je właśnie z tą intencją, że upłynnią je w ciągu jednego roku obrotowego. Taka jest właśnie specyfika tego rodzaju inwestycji. Jeżeli inwestor kupuje krótkookresowe papiery wartościowe, to liczy na korzyści finansowe, będące wynikiem różnic w cenach rynkowych papierów wartościowych o krótkim czasie przeznaczenia na inwestowanie.

Krótkoterminowe papiery wartościowe nabywa się w celach handlowych i obraca się nimi. Portfel tych papierów posiada dużą płynność. Chociaż zawsze istnieje pewne ryzyko z upłynnieniem takich papierów wartościowych, gdy spada ich atrakcyjność na rynku, jednak przyczyniają się do podniesienia płynności finansowej podmiotów, które dokonały ich zakupu.

Jak księgować krótkoterminowe papiery wartościowe?

Krótkoterminowe papiery wartościowe (akcje, obligacje, bony skarbowe i inne) w księgach rachunkowych ewidencjonowane są według ceny zakupu. Cena ta, podobnie jak zakup materiałów i towarów, stanowi cenę ich nabycia. Do tej ceny nie wlicza się kosztów związanych z prowizją maklerską, opłatami bankowymi i skarbowymi. Cena nabycia musi uwzględniać koszty dodatkowe.

Lepiej jednak księgować papiery wartościowe według ceny zakupu, która uwzględnia już koszty dodatkowe. Wyjątek stanowi taka sytuacja, gdy koszty dodatkowe są niewielkie. Wówczas można je pominąć. W przeciwnym wypadku, gdy koszty dodatkowe są znaczne, trzeba je doliczyć do wartości papierów, w które zainwestowaliśmy. Jeżeli zakupiliśmy pojedyncze papiery wartościowe, doliczanie dodatkowych kosztów nie jest skomplikowane i problemowe.

Trudniejsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dana firma zainwestowała w różne papiery wartościowe (np. akcje, obligacje i bony skarbowe). Wtedy należy doliczyć koszty dodatkowe proporcjonalnie do wartości różnych papierów wartościowych. To istotna różnica, o której należy pamiętać.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *