MERCOR SA publikuje strategię na lata 2020-2023

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, opublikowała strategię biznesową na lata 2020-2023

Zarząd Grupy wyznaczył w ramach strategii 11 perspektyw, z poziomu których opisane zostały założenia i cele na lata 2020-2023. Wśród nich jest m.in. perspektywa akcjonariuszy, modelu biznesowego, rynku, produktów, długu, akwizycji, zrównoważonego rozwoju. Cele postawione w każdym z obszarów będą realizowane przede wszystkim w oparciu o rozwój organiczny, intensyfikację sprzedaży eksportowej, nowe produkty, tworzenie nowych spółek.

W obszarze finansowym Zarząd MERCOR SA stawia sobie za cel utrzymanie ROE na poziomie 13% w skali roku oraz bezpiecznego poziomu zadłużenia nie przekraczającego trzykrotności zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.

Przez ostatnie 6 lat pracowaliśmy intensywnie, by wzmocnić naszą pozycję lidera w Polsce i jednocześnie wrócić do poziomu przychodów sprzed historycznej transakcji sprzedaży połowy biznesu pod koniec 2013 roku.  Dziś, po zrealizowaniu tego celu, chcemy wdrażać kolejne innowacje – mówi  Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

STRATEGIA 2020-2023

Rok budżetowy 2019/2020 uwieńczył stawiany cel – powrót do poziomu wyników Grupy Mercor sprzed transakcji sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych. W związku z osiągnięciem tego strategicznego celu Zarząd Grupy Mercor opracował i przedstawił założenia strategii na lata 2020-2023, a Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. zatwierdziła tę strategię, co Zarząd podaje do publicznej wiadomości. Cele i założenia niniejszej strategii nie stanowią prognoz ani szacunków wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2020-2023.

Podstawowym celem niniejszej strategii jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. Cel ten został sformułowany i rozbudowany z perspektyw:

 1. Akcjonariuszy;
 2. Modelu biznesowego;
 3. Rynku;
 4. Wyników (w tym wyników bieżących);
 5. Produktów;
 6. Struktury;
 7. Długu;
 8. Przejęć; 
 9. Sprzedaży części przedsiębiorstwa;
 10. Kadry;
 11. Zrównoważonego rozwoju.

1. Akcjonariusze

– Zarząd stawia jako cel osiągnięcie efektywności zarządzania powierzonymi kapitałami mierzonej współczynnikiem ROE na poziomie 13% w skali roku. 

– Grupa chce realizować stabilną politykę dywidendową zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie  30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercor. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, może modyfikować parametr 30%, w zależności od punktów 4, 7, 8 i 9 niniejszej strategii.

– Spółka w dalszym ciągu będzie stosowała zasady otwartości i równości w dostępie do informacji, uwzględniając informacje wrażliwe ze względu na konkurencję. Zachowana  będzie także zasada nieprzedstawiania prognoz. Spółka będzie kontynuowała podawanie miesięcznych wielkości pozyskanych zamówień.

2. Model biznesowy

– Mercor będzie kontynuował sprawdzony przez lata model biznesowy. Przedmiotem działania będzie projektowanie systemów przeciwpożarowych, ich produkcja oraz sprzedaż wyspecjalizowanym partnerom montującym je w obiektach. Przy czym w pionie systemów oddymiania grawitacyjnego działalność będzie realizowana w dotychczasowym, szerszym modelu, uwzględniającym oprócz projektowania systemów przeciwpożarowych i ich produkcji także  montaż w  obiektach. Grupa będzie ponadto w dalszym ciągu świadczyła usługi serwisowe dla wszystkich produkowany urządzeń.

3. Rynek

– Strategicznym celem rynkowym jest utrzymanie pozycji lidera biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce (w zakresie oddymiania grawitacyjnego, wentylacji pożarowej, zabezpieczeń konstrukcji oraz oddzieleń pożarowych), przy jednoczesnym dążeniu do zdobywania i umacniania pozycji w krach Europy Środkowej, Wschodniej, Skandynawii, Beneluksu i Anglii. Celem jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży poza Polską na poziomie 60% przychodów Grupy Mercor.

4. Wyniki

– Zarząd podjął decyzję o kontynuacji zasady niepodawania prognoz wyników. 

– Trudna do prognozowania sytuacja rynkowa spowodowana globalną pandemią COVID-19 wymusza na Zarządzie monitorowanie sytuacji popytowej oraz dostosowanie organizacji do nowych wyzwań. Przyjęto do wdrożenia działania w trzech głównych obszarach: 

 1. oszczędności,
 2. intensyfikacja sprzedaży,
 3. usprawnienia organizacyjne.

Ze względu na wrażliwość konkurencyjną szczegóły realizowanych działań nie są podawane do publicznej wiadomości.

5. Produkty

– Do końca roku 2020 Spółka uruchomi produkcję przeciwpożarowych płyt silikatowych mcr Silboard
o wymiarach 1,20 m x 2,44 m. Płyty te mają stanowić jeden z podstawowych czynników wzrostu skali działalności Grupy.

– Spółka DFM Doors będzie rozwijała i intensyfikowała produkcję oddzieleń przeciwpożarowych. W roku 2020 wejdą do produkcji bramy przeciwpożarowe wykonywane w kilku wariantach.

– Pion systemów oddymiania grawitacyjnego Spółki pracuje nad wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych w produkowanych pasmach świetlnych. Po oddymianiu, wentylacji oraz doświetleniu będzie to kolejna funkcjonalność tego produktu. 

– Zarząd w dalszym ciągu będzie pracował nad zwiększeniem korzyści z synergii pomiędzy spółkami Grupy Mercor.

6. Struktura

– Grupa buduje swoją stabilność, kupując lub zakładając spółki na terytoriach, w obszarze których odnotowała już efekty sprzedażowe.

– W okresie objętym strategią Spółka planuje założenie spółki zależnej na terenie Anglii. Uznano, że jest to najbardziej efektywny sposób intensyfikacji sprzedaży na tym rynku. Spółka będzie prowadziła
na nim działalność w oparciu o wyroby spółek z Grupy Mercor.

– Zarząd planuje wydzielenie działalności związanej z produkcją i dystrybucją płyt mcr Silboard
do osobnej spółki zależnej. Warunkiem wydzielenia jest osiągnięcie porozumienia odnośnie przeniesienia przyznanych i wykorzystywanych dotacji.

7. Dług

– Skonsolidowane zadłużenie netto liczone bez wpływu MSSF 16 nie powinno przekroczyć trzykrotności zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)

8. Przejęcia

– W strategii na lata 2020-2023 Zarząd nie uwzględnia żadnych projektów przejęć. Nie można jednak wykluczyć takich projektów w ramach istniejących pionów handlowych w celu pozyskania dodatkowych kanałów sprzedażowych. Optymalnym celem takiego projektu mogłaby być rentowna spółka handlowo-usługowa działająca na obszarze strategicznym dla Grupy, o poziomie sprzedaży
5-15 mln euro.

9. Sprzedaż części przedsiębiorstwa

– W strategii na lata 2020-2023 Zarząd nie uwzględnia żadnych projektów dotyczących sprzedaży części przedsiębiorstwa. Nie można jednak wykluczyć potencjalnej sprzedaży w przypadku uzyskania oferty o atrakcyjnych paramentach transakcji, np. jak przy zbyciu pionu oddzieleń przeciwpożarowych
w roku 2013.

10. Kadra

– Zarząd planuje przedstawienie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy systemu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki, który byłby oparty na opcjach na akcje. Celem tego systemu będzie powiązanie wieloletnich celów strategicznych z celami kadry menadżerskiej.

– Zarząd konsekwentnie chce prowadzić rozwój Spółki w oparciu o stabilną kadrę.

11. Zrównoważony rozwój

– Działania i decyzje biznesowe podejmowane przez Grupę Mercor oparte są nie tylko na przesłankach finansowych, ale uwzględniają również aspekty  prośrodowiskowe i prospołeczne.

– Mercor tworzy produkty, stawiając sobie wysokie wymagania w zakresie efektywności energetycznej i wpisując się w ideę inteligentnego i energooszczędnego budownictwa. Zgodnie ze strategią bezpiecznej produkcji, zmniejszamy poziomy odpadów, minimalizujemy emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń środowiska. Optymalizując procesy produkcyjne, eliminujemy spawanie, wielokrotnie wykorzystujemy opakowania, dążymy do unikania strat energii dzięki wykorzystaniu procesu rekuperacji. Wspieramy OZE, pracując nad wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych w naszych produktach.

– W Grupie Mercor wspierany jest kreatywny rozwój pracowników i wzrost świadomości w kwestii społecznej odpowiedzialności prowadzonego przez nas biznesu. 

– Mamy świadomość, że tylko tak szerokie i oparte o zasady zrównoważonego rozwoju pojmowanie koncepcji działania Grupy Mercor, pozwoli na trwałe budowanie wartości firmy w długim okresie.

Zarząd „MERCOR” S.A.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *