Czym jest inflacja?

Osoby, które pomnażają swoje finansowych, zarówno na kontach oszczędnościowych, jak i lokatach terminowych w znacznej części zwracają uwagę na jakim poziomie jest stopień inflacji, w zestawieniu z propozycją atrakcyjnej stopy zwrotu.

Pomimo, iż powyższy wskaźnik nie jest powszechnie używanym parametrem do opisu depozytu bankowego, to w znacznej części wpływa on na rzeczywisty zysk z  prawdopodobnej inwestycji. Jest to jeden z wielu aspektów związanych z pojęciem inflacji, ponieważ jest ona zjawiskiem, który oddziałuje na wiele procesów społeczno-ekonomicznych, a zasięg rażenia jest dość wysoki.

Pojęcie inflacji

Zasadniczą i przeważnie spotykaną definicją inflacji, jest proces wzrostu poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Wzrost, o którym mowa powyżej musi mieć stosunkowo stały charakter, a także utrzymywać swój poziom danym okresie czasu. Jednakże zdarzenia jednorazowe, które mają wpływ na dynamiczne podwyższenie cen nie traktuje się w kategoriach inflacji. Nieodłącznym elementem  inflacji jest utrata wartości pieniądza, a co za tym idzie zmniejszenie siły nabywczej posiadanych zasobów finansowych. W przeciwieństwie do  inflacji występuję zjawisko deflacji, które polega na wzroście wartości pieniądza.

Do najczęściej używanych miar procesu inflacji est  wskaźnik inflacji konsumenckiej, który jest określany na podstawie zmian ceny określonego koszyka dóbr, mającego na celu zaspokajanie potrzeb gospodarstwa domowego. Lista towarów jest regularnie monitorowana ,tak,  by jak trafić w jak najbardziej aktualne potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa.

Dlaczego dochodzi do inflacji?

Największym bodźcem inflacji może być długookresowy wzrost ceny ropy naftowej. Jest to surowiec dość specyficzny. Na zmianę ceny ropy reagują nie tylko paliwa, ale ma to również powiązanie z wieloma innymi produktami, wymagającymi m.in.. przetransportowania w miejsce końcowej dystrybucji.Kolejnym przykładem jest wzrost cen żywności, który jest następstwem suszy w długim okresie czasu. Są to jednak przykłady przyczyn inflacji,których znaczenie ogranicza się wyłącznie do krótkiego horyzontu czasowego.

W głównej mierze bezpośredni wpływ na poziom inflacji ma polityka pieniężna, jaką stosuje bank centralny. W przypadku, gdy wzrost podaży pieniądza przekracza osiągalność produkcyjną gospodarki, występuje presja na dalszy wzrost cen. Wobec tego bank centralny zacieśnia politykę pieniężną, a mianowicie dokonuje podwyżek stóp procentowych. Ma to na celu zwiększenie aspiracje społeczeństwa do oszczędności, a ponadto ograniczyć dalsze inwestycje przedsiębiorstw. Ponadto jako przyczyny inflacji można również wymienić takie punkty, jak niezrównoważony budżet państwa, przeinwestowanie gospodarki, monopolizacja gospodarki itp.

Skutki inflacji

Niektórzy podtrzymują stanowisko o zbawiennym wpływie powolnych procesów inflacyjnych. Przeciwnicy z kolei widzą tylko negatywne skutki finansowo-ekonomiczne, które są następstwem wzrostu cen stale postępującego. Niemniej jednak wszyscy zgadzają się, że nadmierny poziom inflacji w każdym przypadku prowadzi do dotkliwych konsekwencji w przyszłości.

U konsumentów inflacja powoduje wyłącznie negatywne odczucia, ponieważ jest nieodzownie połączona ze spadkiem siły nabywczej pieniądza.Jest to wystarczający powód, by móc stwierdzić, że wzrost ogólny cen jest dla przeciętnego człowieka zjawiskiem wywołującym szkodliwe skutki. Jednakże rozważania na temat skutków inflacji są wielopiętrowe. Najważniejsze, które wpływają istotnie na życie obywateli to m.in.:

  • spadek zaufania do pieniądza,
  • zniekształcenie roli cen,
  • osłabienie aktywności gospodarczej,
  • dysproporcja w redystrybucji siły nabywczej,
  • niejednakowe tempo inflacji dla różnych towarów,
  • spadek dochodu pożyczkodawców,
  • niepewny rzeczywisty zysk.

Od strony rządowej inflacja na pewno przynosi wymiernie korzyści, chociażby poprzez możliwość wprowadzenia dodatkowego podatku bez użycia jakiejkolwiek ustawy.  Natomiast od strony konsumentów inflacja w każdym przypadku będzie traktowana jako zło konieczne, z uwagi na fakt, iż nierozłącznie powiązana  jest z utratą siły nabywczej pieniądza, a co za tym idzie wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce dotyka  szczególnie konsumentów o niskiej pozycji, posiadających tylko stałe źródła dochodów.

 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *