Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 22.0.2021 r.

W dniu 22.04.2021 r. o godz. 13:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („Walne Zgromadzenie”). W trakcie obrad Walne Zgromadzenie dokonało wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami – przez co przedterminowo wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Konieczne stało się zatem dokonanie uzupełniającego wyboru pozostałych członków organu nadzoru Spółki. Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób. Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali: Michał Górski, Krzysztof Ołdak, Rafał Mrozowski, Dorota Kaska i Marcin Tulejski.

Nowo ukonstytuowana odbyła pierwsze posiedzenie, odwołała dotychczasowych członków Zarządu Spółki oraz powołała Prezesa Zarządu w osobie Adama Stańczaka i Członka Zarządu w osobie Łukasza Stańczaka.

W trakcie Walnego Zgromadzenia doręczono także obecnym w Spółce członkom ówczesnego Zarządu, pełnomocnikom akcjonariuszy Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w sprawie z wniosku pana Adama Stańczaka z udziałem ASM GROUP S.A. w Warszawie, Szymona Pikuli, Tatiany Pikuli, Marcina Skrzypca o udzielenie zabezpieczenia, na mocy którego Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie Adama Stańczyka o ustalenie, że Tatiana Pikuła nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich z 15.428.616 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz o ustalenie, że Marcin Skrzypiec nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich z 15.401.802 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez z uwagi na naruszenie właściwych przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej. W związku z tym wskazani akcjonariusze nie mogli zatem wykonywać prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sąd postanowił:

  • zakazać Tatianie Pikuli wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.428.616 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz zakazanie Marcinowi Skrzypcowi wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.401.802 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie;
  • zakazać ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego:
  1. dopuszczania Marcina Skrzypka do wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.401.802 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie podczas walnych zgromadzeń ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, odbywających się w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego;
  2. dopuszczenia Tatiany Pikula do wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.428.616 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie podczas walnych zgromadzeń ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie odbywających się w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego;
  3. zaś w przypadku, gdyby doszło do oddania głosu przez Marcina Skrzypka i Tatianę Pikula podczas walnych zgromadzeń, o których mowa w pkt a i b powyżej poprzez nakazanie ASM Group S.A. z siedziba w Warszawie nieuwzględniania głosów oddanych przez Marcina Skrzypca i Tatianę Pikule przy obliczaniu wyników głosowań podczas walnych zgromadzeń ASM Group S.A. z siedziba w Warszawie, odbywających się w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego. 

Postanowienie zaopatrzone zostało w klauzulę (wzmiankę) wykonalności, a za każdy przypadek naruszenia powyższy obowiązków ASM GROUP S.A. w Warszawie, Szymona Pikulę, Tatianę Pikulę, Marcina Skrzypca Sąd postanowił ustanowić rygor zapłaty kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *