Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 22.0.2021 r.

W dniu 22.04.2021 r. o godz. 13:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („Walne Zgromadzenie”). W trakcie obrad Walne Zgromadzenie dokonało wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami – przez co przedterminowo wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Konieczne stało się zatem dokonanie uzupełniającego wyboru pozostałych członków organu nadzoru Spółki. Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób. Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali: Michał Górski, Krzysztof Ołdak, Rafał Mrozowski, Dorota Kaska i Marcin Tulejski.

Nowo ukonstytuowana odbyła pierwsze posiedzenie, odwołała dotychczasowych członków Zarządu Spółki oraz powołała Prezesa Zarządu w osobie Adama Stańczaka i Członka Zarządu w osobie Łukasza Stańczaka.

W trakcie Walnego Zgromadzenia doręczono także obecnym w Spółce członkom ówczesnego Zarządu, pełnomocnikom akcjonariuszy Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w sprawie z wniosku pana Adama Stańczaka z udziałem ASM GROUP S.A. w Warszawie, Szymona Pikuli, Tatiany Pikuli, Marcina Skrzypca o udzielenie zabezpieczenia, na mocy którego Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie Adama Stańczyka o ustalenie, że Tatiana Pikuła nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich z 15.428.616 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz o ustalenie, że Marcin Skrzypiec nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich z 15.401.802 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez z uwagi na naruszenie właściwych przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej. W związku z tym wskazani akcjonariusze nie mogli zatem wykonywać prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sąd postanowił:

  • zakazać Tatianie Pikuli wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.428.616 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz zakazanie Marcinowi Skrzypcowi wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.401.802 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie;
  • zakazać ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego:
  1. dopuszczania Marcina Skrzypka do wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.401.802 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie podczas walnych zgromadzeń ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, odbywających się w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego;
  2. dopuszczenia Tatiany Pikula do wykonywania prawa głosu ze wszystkich z 15.428.616 akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie podczas walnych zgromadzeń ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie odbywających się w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego;
  3. zaś w przypadku, gdyby doszło do oddania głosu przez Marcina Skrzypka i Tatianę Pikula podczas walnych zgromadzeń, o których mowa w pkt a i b powyżej poprzez nakazanie ASM Group S.A. z siedziba w Warszawie nieuwzględniania głosów oddanych przez Marcina Skrzypca i Tatianę Pikule przy obliczaniu wyników głosowań podczas walnych zgromadzeń ASM Group S.A. z siedziba w Warszawie, odbywających się w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego. 

Postanowienie zaopatrzone zostało w klauzulę (wzmiankę) wykonalności, a za każdy przypadek naruszenia powyższy obowiązków ASM GROUP S.A. w Warszawie, Szymona Pikulę, Tatianę Pikulę, Marcina Skrzypca Sąd postanowił ustanowić rygor zapłaty kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Show More

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *