Najważniejsze pochodne instrumenty na świecie

Zanim w ogóle zaczniemy opowiadać o różnych rodzajach pochodnych instrumentów na świecie, musimy zrozumieć czym tak naprawdę jest instrument pochodny, jak jest zbudowany, na czym się opiera jego wartość, w jaki sposób się handluje nim oraz w jakim celu to się robi. Dowiemy się także jakie szanse oraz zagrożenia za sobą niesie trading z wykorzystaniem pochodnych instrumentów.

Instrument pochodny, czyli derywat to rodzaj finansowego instrumenty, który nie jest wartościowym papierem. Wartość pochodnych instrumentów zależna jest od wartości bazowego instrumentu, którym mogą być indeksy giełdowe, kursy akcji, poziomy stóp procentowych, rentowności obligacji, a nawet różne czynniki pogodowe oraz inne.  Jak widać czynników tych jest cała masa. O wszystkim dokładniej powiemy sobie w dalszej części artykułu. Rozpoczniemy od terminowych kontraktów, po opcje, swap walutowy oraz skończymy na warrancie subskrypcyjnym. Nie możemy pominąć także bardzo ważnych instrumentów pochodnych.

Terminowe kontrakty

Terminowe kontrakty są umowami sprzedaży, w których osoba kupująca się zobowiązuje do nabycia, a osoba sprzedająca zobowiązuje się do sprzedaży ilości dokładnej wystandaryzowanego bazowego instrumentu w czasie określonej oraz po cenie określonej lub dokonania rozliczenia równoważnego finansowego. Istnieją tak naprawdę cztery rodzaju terminowych kontraktów – dwa popularne bardziej, którymi są kontrakty futures, jak i także kontrakty na kursową różnicę (CFD) i dwa mniej popularne forward rate agreement (FRA) i forward.

Opcje

Handel opcjami pozwala nam na osiąganie bardzo wysokich stóp zwrotu. Jeśli chodzi o najwyższe stopy zwrotu daje kupno opcji. Tak naprawdę jest to nie tylko zyskowna najbardziej strategia opcyjna, ale również najprostsza inwestycyjna strategia opcyjna. Wysokie stopy zwrotu z handlu wszelkimi opcjami z tego wynikają, że wartość opcji się zmienia o wiele szybciej, aniżeli kurs bazowego instrumentu, na który ta opcja jest oparta. Handel opcjami jest zatem o wiele bardziej dochodowy, niż chociażby inwestowanie w akcje. Każdy początkujący inwestor powinien mieć to na względzie. Oczywiście doświadczeni inwestorzy nie powinni o tym zapominać. Łatwo tutaj o błędy. Bądźmy rozsądni.

Swap walutowy

Jeśli chodzi o swap walutowy to jest to umowa pomiędzy dwiema strona. Na postawie tej strony wymieniają określone kwoty pomiędzy sobą razem z odsetkami należnymi w różnych walutach na okres czasu z góry określony. Swap walutowy jest najpopularniejszym rodzajem umów w typie swap.

W wyniku zawarcia walutowego swapu następu wymiana kapitału określonego w jednej walucie na jego dokładną równowartość w walucie drugiej przy wykorzystaniu zbliżonego kursu do kursu aktualnego na rynku. Podczas obowiązywania swapu walutowego następują wymiany odsetek należnych w obu walutach. Tak naprawdę w dniu zapadalności walutowego swapu następuje zwrot kapitałów, które są wymienione w dniu zawarcia transakcji, jednak walutowy kurs może być inny, aniżeli w dniu zawarcia transakcji.

Jest po prostu zależny od bieżącego walutowego kursu. Odsetki płacone podczas obowiązywania swapu walutowego zależne są od ustaleń stron transakcji. Mogą one być wyliczane bezpośrednio na podstawie stałych obowiązujących stóp procentowych obu walut, stóp walutowych zmiennych obu walut czy też zmiennej walutowej stopy jednej waluty oraz stałej stopy drugiej waluty.

Warrant subskrypcyjny

Warrant subskrypcyjny, a więc inaczej gwarancja subskrypcyjna jest rodzajem subskrypcyjnego bonu, który w rzeczywistości uprawnia posiadacza wartościowych papierów do zakupu obligacji lub akcji z nowej emisji z dyskontem. Warrant tak naprawdę nie jest akcją. Występuje w rzeczywistości na giełdach jako wartościowy papier. Jest sprzedawany razem z obligacjami, akcjami oraz daje on posiadaczowi nieustające czy też ograniczone w czasie prawa zakupu obligacji czy też akcji po cenie ustalonej, albo też prawo do subskrypcji kolejnych emisji obligacji emitenta tego samego.

Wyróżnia się w rzeczywistości dokładnie dwa rodzaje subskrypcyjnych warrantów. Są one nieodłączne od głównego dokumentu oraz odłączne od głównego dokumentu. Obrót tego pierwszego z nich odbywa się razem z głównymi dokumentami, a więc akcjami lub obligacjami, zaś w przypadku drugiego odrębnie są kwotowane główne dokumenty, dokumenty główne z warrantem czy też same warranty. Warranty odłączne subskrypcyjne umożliwiają przeprowadzenie arbitrażu.

Pochodne instrumenty

Wymienione pochodne instrumenty to jedynie część spośród całej gamy takich finansowych produktów. Istnieje wiele tutaj niewymienionych rodzajów egzotycznych opcji, swapy: swap towarowy, IRS, CIRS, swap inflacji, CMS czy też swap akcyjny, a także instrumenty kredytowe pochodne takie jak: CDS (credit default swap, współodpowiedzialny instrument za ostatni finansowy kryzys), a także opcje różnego rodzaju na procentowe stopy. Są jednak to pochodne instrumenty, z których na skalę większą korzystają tylko instytucjonalne podmioty.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *