System emerytalny IKE czy IKZE?

ZUS robi symulację przyszłych emerytur, które prowadzą do smutnych wniosków, że czas emerytury to nie będą najdłuższe wakacje życia, a smutna wegetacja. W związku z tym warto wziąć sprawy w swoje ręce i oszczędzać samodzielnie. Do tego celu pomocne są konta IKE i IKZE. Z uwagi na rosnącą liczbę pesymistycznych głosów, że emerytur z ZUS nie będzie, lub będą skrajnie niskie, na popularności zyskują rozwiązania pozwalające na samodzielne gromadzenie kapitału bez konieczności odprowadzania od niego wysokich podatków.

Stawki emerytalne na świecie i w Polsce OECD zaprezentowało dane obrazujące wysokość świadczeń w stosunku do obowiązkowych świadczeń emerytalnych. Na przedstawionej liście Polska plasuje się na przedostatnim miejscu, wyprzedzając jedynie Meksyk, co i tak nie jest niczym pocieszającym, bowiem Meksykanie wpłacają do systemu sumy trzykrotnie mniejsze niż Polacy w trakcie swojej aktywności zawodowej.

Czym jest IKE i IKZE

IKE to nic innego jak Indywidualne Konta Emerytalne. Natomiast IKZE to Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Oba stanowią rozwiązania zaliczane do trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Ich zaletą jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz klarowne zasady dziedziczenia zgromadzonych środków pieniężnych.

IKE

IKE zostało skonstruowane w taki sposób, by po spełnieniu określonych warunków, cieszyć się zyskiem od którego nie trzeba odprowadzać podatku. By to osiągnąć, należy zasilać konto emerytalne przez minimum 5 dowolnych lat kalendarzowych, przy czym należy dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem dyspozycji o wypłatę środków i osiągnąć odpowiedni wiek (60 lub 55 lat). Nadto należy trzymać się określonych limitów wpłaty na IKE które w 2019 r. wynosiły 14.295 zł. Po spełnieniu tych warunków, wypłata oszczędności zwolniona jest z obciążeń podatkowych i może być wypłacona w całości bądź w części. Oczywiście dopuszcza się możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych na koncie środków, jednak z koniecznością zapłaty 19% podatku Belki.
Warto dodać, że IKE cieszy się rosnącą popularnością. Zgodnie z oficjalnymi danymi, na koniec 2017 r. ten typ konta posiadało 951,6 tys. osób, a wartość aktywów wynosiła 8 mld zł, gdzie w końcówce 2016 roku było to 902,6 tys. osób, a wartość zgromadzonych na kontach aktywów była mniejsza o 19,6%.

IKZE

Ten typ konta, pozwala na praktycznie natychmiastowe korzyści w zakresie ulgi podatkowej uzyskanej w roku zasilenia konta emerytalnego. Wpłacając na rachunek środki, automatycznie zmniejsza się podstawę opodatkowania, a tym samym obniża podatek o 18 lub 32%, a w przypadku przedsiębiorców rozliczających stawkę liniową o 19%. Należy jednak pamiętać, że w przypadki IKZE, kończąc inwestycję, użytkownik zobligowany jest do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od całości inwestycji. W przypadku tego konta również wprowadzono określone limity wpłat, wynoszące w 2019 r. 5.718,00 zł.
By wypłacić oszczędności z IKZE należy ukończyć 65 lat i dokonywać wpłat przez co najmniej 65 lat kalendarzowych. Wypłata zawsze następuje jednorazowo i jest równoznaczna z zamknięciem konta. Dopuszcza się wcześniejszą wypłatę środków po odprowadzeniu podatku dochodowego według obowiązującej skali.
W przypadku tego rachunku, dane pokazują, że na koniec 2017 r. jego posiadaczy było 690,9 tys. osób, ze wzrostem aktywów o 1,7 mld zł w stosunku do roku 2016 w którym konto to należało do 643,1 tys. osób.

Gdzie założyć IKE i IKZE?

Oba typy konta emerytalnego oferują:

  • zakłady ubezpieczeń,
  • dobrowolne fundusze emerytalne,
  • fundusze inwestycyjne,
  • banki,
  • podmioty prowadzące działalność maklerską.

Posiadanie IKE a założenie IKZE

Posiadając IKE możemy rówież założyć równolegle IKZE. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie możemy posiadać więcej niż jednego z każdego typu produktu.

Kiedy założyć IKE lub IKZE

Jedno bądź oba konta można założyć od 16 roku życia. Jedynym warunkiem w tym zakresie jest ukończenie odpowiedniego wieku i zatrudnienie małoletniego na podstawie umowy o pracę, przy zastrzeżeniu, że wpłaty nie przekraczają osiągniętych w danym roku dochodów.
Osoby pełnoletnie są zwolnione ze wskazanych wyżej ograniczeń i mogą dokonywać wpłat w maksymalnej określonej w umowie kwocie. Jedynym ograniczeniem jest, iż kont tych nie można prowadzić wspólnie z inną osobą.

Formy inwestycji

IKE i IKZE dopuszczają różne formy inwestowania środków finansowych. Najbardziej elastyczną formą jest możliwość nieregularnych zasileń konta. Inną opcją są określone reżimy dotyczące wysokości i częstotliwości wpłat. Nadto oferta daje możliwość wyboru różnego poziomu ryzyka inwestowania, przy czym do najpopularniejszych zalicza się konta klasyczne i lokaty terminowe o oprocentowaniu zmiennym naliczanym w skali rocznej, obligacje skarbowe, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, samodzielny zakup instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez rachunek maklerski oraz polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

IKE czy IKZE

Odpowiedź na to, który rachunek wybrać, uzależniona jest od sytuacji finansowo – ekonomicznej każdej osoby. Mając wysoki dochód, można założyć oba rachunki jednocześnie, przy czym maksymalne profity można osiągnąć wpłacając na konta emerytalne sumę 20.013,00 zł. Kwota ta dla wielu jest zaporowa, w związku z tym należy odpowiedzieć na pytanie czy zależy nam na szybkich korzyściach podatkowych – wtedy warto zainwestować w IKZE, czy na spokojnym zabezpieczeniu emerytalnym – inwestycja w IKE. Ważnym jest również moment założenia konta emerytalnego, bowiem im szybciej zacznie się gromadzić środki, tym mniejsze kwoty wystarczają na zgromadzenie odpowiedniego zabezpieczenia.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *