System emerytalny IKE czy IKZE?

ZUS robi symulację przyszłych emerytur, które prowadzą do smutnych wniosków, że czas emerytury to nie będą najdłuższe wakacje życia, a smutna wegetacja. W związku z tym warto wziąć sprawy w swoje ręce i oszczędzać samodzielnie. Do tego celu pomocne są konta IKE i IKZE. Z uwagi na rosnącą liczbę pesymistycznych głosów, że emerytur z ZUS nie będzie, lub będą skrajnie niskie, na popularności zyskują rozwiązania pozwalające na samodzielne gromadzenie kapitału bez konieczności odprowadzania od niego wysokich podatków.

Stawki emerytalne na świecie i w Polsce OECD zaprezentowało dane obrazujące wysokość świadczeń w stosunku do obowiązkowych świadczeń emerytalnych. Na przedstawionej liście Polska plasuje się na przedostatnim miejscu, wyprzedzając jedynie Meksyk, co i tak nie jest niczym pocieszającym, bowiem Meksykanie wpłacają do systemu sumy trzykrotnie mniejsze niż Polacy w trakcie swojej aktywności zawodowej.

Czym jest IKE i IKZE

IKE to nic innego jak Indywidualne Konta Emerytalne. Natomiast IKZE to Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Oba stanowią rozwiązania zaliczane do trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Ich zaletą jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz klarowne zasady dziedziczenia zgromadzonych środków pieniężnych.

IKE

IKE zostało skonstruowane w taki sposób, by po spełnieniu określonych warunków, cieszyć się zyskiem od którego nie trzeba odprowadzać podatku. By to osiągnąć, należy zasilać konto emerytalne przez minimum 5 dowolnych lat kalendarzowych, przy czym należy dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem dyspozycji o wypłatę środków i osiągnąć odpowiedni wiek (60 lub 55 lat). Nadto należy trzymać się określonych limitów wpłaty na IKE które w 2019 r. wynosiły 14.295 zł. Po spełnieniu tych warunków, wypłata oszczędności zwolniona jest z obciążeń podatkowych i może być wypłacona w całości bądź w części. Oczywiście dopuszcza się możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych na koncie środków, jednak z koniecznością zapłaty 19% podatku Belki.
Warto dodać, że IKE cieszy się rosnącą popularnością. Zgodnie z oficjalnymi danymi, na koniec 2017 r. ten typ konta posiadało 951,6 tys. osób, a wartość aktywów wynosiła 8 mld zł, gdzie w końcówce 2016 roku było to 902,6 tys. osób, a wartość zgromadzonych na kontach aktywów była mniejsza o 19,6%.

IKZE

Ten typ konta, pozwala na praktycznie natychmiastowe korzyści w zakresie ulgi podatkowej uzyskanej w roku zasilenia konta emerytalnego. Wpłacając na rachunek środki, automatycznie zmniejsza się podstawę opodatkowania, a tym samym obniża podatek o 18 lub 32%, a w przypadku przedsiębiorców rozliczających stawkę liniową o 19%. Należy jednak pamiętać, że w przypadki IKZE, kończąc inwestycję, użytkownik zobligowany jest do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od całości inwestycji. W przypadku tego konta również wprowadzono określone limity wpłat, wynoszące w 2019 r. 5.718,00 zł.
By wypłacić oszczędności z IKZE należy ukończyć 65 lat i dokonywać wpłat przez co najmniej 65 lat kalendarzowych. Wypłata zawsze następuje jednorazowo i jest równoznaczna z zamknięciem konta. Dopuszcza się wcześniejszą wypłatę środków po odprowadzeniu podatku dochodowego według obowiązującej skali.
W przypadku tego rachunku, dane pokazują, że na koniec 2017 r. jego posiadaczy było 690,9 tys. osób, ze wzrostem aktywów o 1,7 mld zł w stosunku do roku 2016 w którym konto to należało do 643,1 tys. osób.

Gdzie założyć IKE i IKZE?

Oba typy konta emerytalnego oferują:

  • zakłady ubezpieczeń,
  • dobrowolne fundusze emerytalne,
  • fundusze inwestycyjne,
  • banki,
  • podmioty prowadzące działalność maklerską.

Posiadanie IKE a założenie IKZE

Posiadając IKE możemy rówież założyć równolegle IKZE. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie możemy posiadać więcej niż jednego z każdego typu produktu.

Kiedy założyć IKE lub IKZE

Jedno bądź oba konta można założyć od 16 roku życia. Jedynym warunkiem w tym zakresie jest ukończenie odpowiedniego wieku i zatrudnienie małoletniego na podstawie umowy o pracę, przy zastrzeżeniu, że wpłaty nie przekraczają osiągniętych w danym roku dochodów.
Osoby pełnoletnie są zwolnione ze wskazanych wyżej ograniczeń i mogą dokonywać wpłat w maksymalnej określonej w umowie kwocie. Jedynym ograniczeniem jest, iż kont tych nie można prowadzić wspólnie z inną osobą.

Formy inwestycji

IKE i IKZE dopuszczają różne formy inwestowania środków finansowych. Najbardziej elastyczną formą jest możliwość nieregularnych zasileń konta. Inną opcją są określone reżimy dotyczące wysokości i częstotliwości wpłat. Nadto oferta daje możliwość wyboru różnego poziomu ryzyka inwestowania, przy czym do najpopularniejszych zalicza się konta klasyczne i lokaty terminowe o oprocentowaniu zmiennym naliczanym w skali rocznej, obligacje skarbowe, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, samodzielny zakup instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez rachunek maklerski oraz polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

IKE czy IKZE

Odpowiedź na to, który rachunek wybrać, uzależniona jest od sytuacji finansowo – ekonomicznej każdej osoby. Mając wysoki dochód, można założyć oba rachunki jednocześnie, przy czym maksymalne profity można osiągnąć wpłacając na konta emerytalne sumę 20.013,00 zł. Kwota ta dla wielu jest zaporowa, w związku z tym należy odpowiedzieć na pytanie czy zależy nam na szybkich korzyściach podatkowych – wtedy warto zainwestować w IKZE, czy na spokojnym zabezpieczeniu emerytalnym – inwestycja w IKE. Ważnym jest również moment założenia konta emerytalnego, bowiem im szybciej zacznie się gromadzić środki, tym mniejsze kwoty wystarczają na zgromadzenie odpowiedniego zabezpieczenia.

Show More

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *