W ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji, CCC rozpoczęło budowę księgi popytu

Spółka CCC rozpoczyna budowę księgi popytu na docelowe – do 6,85 mln akcji serii I i tyle samo akcji serii J. Chodzi o drogę subskrypcji prywatnych na akcje emisji nowej oraz na sprzedaż do 2,06 mln już istniejących akcji, a oferowanych przez spółkę Ultro.

Komunikat spółki

W komunikacie czytamy, że spółka przewiduje ostateczny termin zawartych z inwestorami umów na 6 maja odnośnie do serii I oraz do 14 maja, odnośnie do akcji serii J. Wpłaty wkładów pieniężnych za poszczególne serie mają zostać dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia akcji, oddzielnie odnośnie do każdej serii.

Umowa przewiduje przeprowadzenie sprzedaży akcji sprzedawanych ok. 14 maja i mają to być transakcje pakietowe z terminem rozliczenia w dniu rozpoczęcia notowań PDA akcji na rynku regulowanym GPW.

Warunki umowy planowania

W komunikacie wyczytamy ponadto, że:

inwestorzy spoza Ultro mogą zakupić do 8 912 535 płynnych akcji, z ograniczeniem do 6 850 000 akcji przeznaczonych do notowań giełdowych z serii I i do 2 062 535 akcji będących w obrocie, a sprzedawanych przez Ultro. Spółka Ultro zobowiązała się do ich sprzedaży w celu umożliwienia zakupu płynnych akcji inwestorom spoza niej.

Oraz to, że:

spółka Ultro zakupi według deklaracji Dariusza Miłka 4 787 465 akcji serii J i nie więcej niż sama odsprzeda, czyli dodatkowe 2 062 535 akcji, również serii J. W tej kwestii do zadeklarowania kwoty akcji serii J zobowiązanie podjęła spółka CCC.

Zamysł strategiczny planowania emisji

Podane wyżej połączenie oferty sprzedaży nowej emisji, wraz połączeniem zwiększenia liczby płynnych akcji na rynku regulowanym GPW umożliwi spółce Ultro utrzymanie przynajmniej swojego ogólnego stanu liczby głosów w CCC, a także nie zmieni poziomu wpływów do spółki z tytułu nowej emisji.

Budowa księgi popytu

Cytując:

Proces budowania księgi popytu na akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.

Dnia dzisiejszego CCC zawarło umowy z globalnymi koordynatorami, czyli z PKO BP Biurem Maklerskim oraz Pekao Investment Banking, jak również z prowadzącymi księgę popytu, a więc Citigroup Global Markets Limited, z Domem Maklerskim Banku Handlowego, mBankiem oraz Santander Bank Polska Biurem Maklerskim. Do umowy przystąpiła także spółka Ultro S.à r.l. z Luksemburga, która jest podmiotem zależnym od Dariusza Miłka, sprawującego funkcję prezesa rady nadzorczej CCC.

Decyzja o emisji akcji serii I oraz J została podjęta 17 kwietnia, kiedy akcjonariusze udzielili upoważnienia zarządowi spółki na przeprowadzenie nowej emisji akcji w liczbie do 13 700 000, w celu zwiększenia kapitału spółki. Na tym samym posiedzeniu zdecydowano również o jednolitych cenach obu serii oraz o sprzedaży akcji z wyłączeniem prawa poboru i po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę.

Według spółki, emisja ma przynieść 400-500 mln zł nowego kapitału, który zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności oraz kapitał obrotowy. Natomiast Dariusz Miłek, największy pośrednio akcjonariusz CCC, potwierdził chęć nabycia 33% akcji nowych serii.

CCC

Grupa CCC to producent obuwia, jeden z największych w Polsce, a także lider tego rynku w sprzedaży detalicznej. Spółka CCC jest notowana od 2004 roku na GPW, a skonsolidowane przychody spółki osiągnięte w wynikach ze sprzedaży, wyniosły w roku 2019 – 5 844,7 mln zł.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *