Wyniki finansowe Warimpex w I półroczu 2020 r.

Wyniki finansowe Warimpex w I półroczu 2020 r.: spółka zwiększyła przychody z powierzchni biurowych, ale globalna sytuacja rynkowa była przyczyną straty netto

  • Wzrost przychodów z nieruchomości biurowych o 15%
  • Spadek przychodów z hoteli o 51%
  • Ponownie dodatni wskaźnik EBITDA
  • Wynik finansowy netto za okres -21,7 mln EUR, z powodu gorszych wyników hoteli, niższej wyceny nieruchomości i negatywnego wpływu kursów walutowych
  • Koncentracja na projektach deweloperskich na głównych rynkach: w Polsce, Niemczech i Rosji

Wiedeń/Warszawa, 28 sierpnia 2020 r. – Mimo strat w segmencie hoteli wywołanych koronawirusem, Warimpex osiągnął w I półroczu 2020 r. dodatni wynik operacyjny (EBITDA). Jest to głównie efektem wyników wygenerowanych z wynajmu nieruchomości biurowych – w tym sektorze przychody ze sprzedaży wzrosły o 15% r/r. Po zaksięgowaniu spadku wartości nieruchomości i strat z przeliczeń walutowych wynik finansowy netto za I półrocze 2020 r. wyniósł -21,7 mln EUR, z czego -3,0 mln EUR przypadają na II kwartał.

„W ostatnich latach Warimpex zmienił swoją strategię dotyczącą portfela nieruchomości. Dziś hotele, tak silnie dotknięte kryzysem wywołanym przez koronawirusa, stanowią jedynie 12% całego portfela, podczas gdy 76% przypada na nieruchomości biurowe z wynajmem zabezpieczonym umowami długoterminowymi. W segmencie biur Warimpex czerpie korzyści z atrakcyjnych lokalizacji i wysokiej jakości obiektów. Wszystkie nasze biurowce zostały w ostatnich latach nowo wybudowane lub kompleksowo zrewitalizowane. Dzięki temu spełniają wszelkie wymagania najemców, co pozwala spodziewać się wysokiego poziomu ich wynajęcia w długim terminie“, wyjaśnia Franz Jurkowitsch, prezes zarządu Warimpex. „Potwierdza się słuszność naszej decyzji o skoncentrowaniu się na biurowych projektach deweloperskich, ponieważ wszystkie nasze biurowce rozwijają się bardzo stabilnie, szczególnie w porównaniu z nielicznymi już w naszym portfelu hotelami, dotkniętymi aktualnie panującą sytuacją rynkową.”

Realizacja bieżących projektów deweloperskich

W I półroczu 2020 Warimpex koncentrował się na rozwoju bieżących projektów deweloperskich oraz na ubieganiu się o pozwolenia na budowę w Polsce, w Niemczech i w Rosji. Mimo wymagających warunków rynkowych udało się kontynuować te prace bez opóźnień.   

Już w ubiegłym roku rozpoczęła się budowa biurowca Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 000 m2  w AIRPORTCITY St. Petersburg. Prace budowlane prowadzone są aktualnie zgodnie z planem.  

Otwarty we wrześniu ubiegłego roku hotel w Darmstadt, został zamknięty w kwietniu z powodu pandemii COVID-19. Wykorzystano to jednak do przeprowadzenia rewitalizacji obiektu, planowanej pierwotnie bez przerywania bieżącej działalności hotelu. W ramach programu rewitalizacji hotel zostanie dostosowany do nowej marki Accor „greet“ i w związku z aktualną sytuacją rynkową będzie repozycjonowany na rynku w I kw. 2021 r.

Z kolei w Polsce będą dalej realizowane projekty deweloperskie w obszarze nieruchomości biurowych: Mogilska faza III, Białystok Offices i Chopin Office. W drugim półroczu spółka oczekuje wydania pozwoleń na budowę dla co najmniej dwóch z nich.

Szczegóły dotyczące I półrocza 2020 r.

W I półroczu 2020 r. Warimpex zanotował wzrost przychodów z wynajmu nieruchomości biurowych o 15% r/r, z 9,2 mln EUR do 10,6 mln EUR. Do tego wzrostu istotnie przyczyniło się ukończenie biurowca Mogilska 43 Office w maju ubiegłego roku. Z powodu pandemii koronawirusa przychody hoteli spadły o 51% r/r, do 2,4 mln EUR. Spowodowało to spadek łącznych przychodów ze sprzedaży do 13,6 mln EUR, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrósł z 6,0 mln EUR do 6,5 mln EUR r/r. W związku z tym wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 7,1 mln EUR (9,2 mln EUR rok wcześniej).

Szczególnie w II kw. br. uwidoczniły się skutki obostrzeń administracyjnych mających na celu ograniczenie pandemii COVID-19. Jeżeli potraktować II kw. osobno, można zauważyć spadek przychodów hoteli z 3,0 mln EUR do 0,2 mln EUR, natomiast związane z nimi koszty spadły jedynie z 1,5 mln EUR do 1,0 mln EUR. Tymczasem przychody z wynajmu biur utrzymały się na podobnym poziomie i wyniosły 5,2 mln EUR. Ogólnie przychody Grupy ze sprzedaży w II kw. spadły z 9,0 mln EUR do 5,7 mln EUR, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży z 3,1 mln EUR do 2,4 mln EUR. Wynik brutto ze sprzedaży za II kw. 2020 wyniósł w związku z tym 3,3 mln EUR (5,9 mln EUR rok wcześniej). 

W I półroczu 2019 Warimpex dokonał sprzedaży nieruchomości biurowej w Budapeszcie i spółki prowadzącej hotel uzdrowiskowy Dvorak w Karlovych Varach, natomiast w I półroczu 2020 nie miały miejsca żadne transakcje.

W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wskaźnik EBITDA spadł z 9,9 mln EUR do 0,3 mln EUR, a EBIT obniżył się z 16,6 mln EUR do -9,2 mln EUR. Jest to skutkiem braku transakcji sprzedaży nieruchomości, ale również zmiany wartości rynkowej nieruchomości oraz strat w segmencie hoteli. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) spadł z 4,1 mln EUR do -10,6 mln EUR. Obejmuje on niegotówkowe straty z tytułu przeliczenia pozycji w walucie, w wys. -4,7 mln EUR (7,3 mln EUR rok wcześniej), oraz straty z joint ventures, w wys. -2,5 mln EUR (0,4 mln EUR rok wcześniej). Jest to również związane z gorszymi wynikami hoteli i stratami z tytułu przeliczenia waluty.

Tym samym nastąpił spadek wyniku finansowego netto za okres do -21,7 mln EUR (17,9 mln EUR rok wcześniej). 

Perspektywy

Bazując na doświadczeniach wyniesionych ze światowego kryzysu finansowego i gospodarczego w 2007 r., Warimpex koncentruje się na odbudowie zasobów nieruchomości, dynamicznym zarządzaniu aktywami oraz na tworzeniu nowych ofert i tę strategię konsekwentnie kontynuuje. Należy oczekiwać, że łagodzenie restrykcji administracyjnych ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii będzie powoli, ale stale prowadziło do poprawy sytuacji hoteli. W segmencie obiektów biurowych, w związku z atrakcyjnymi lokalizacjami i ich wysoką jakością, Warimpex w dalszym ciągu spodziewa się solidnych wzrostów. Bardzo trudno jest jednak na tę chwilę ocenić długoterminowe skutki kryzysu zdrowotnego, uzależnione od dalszego przebiegu pandemii.

„Zwiększenie udziału kapitału własnego z 31% na dzień 30 czerwca 2019 r. do 38% na dzień 30 czerwca 2020 r. podkreśla solidne fundamenty finansowe Warimpex. Przyczynił się do tego w znacznym stopniu bardzo dobry rok 2019. Dzięki sprawdzonemu w sytuacjach kryzysowych zespołowi, mocnej pozycji na głównych rynkach, doskonałym relacjom z partnerami oraz silnej pozycji ekonomicznej i finansowej Warimpex jest niezmiennie optymalnie przygotowany, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. W związku ze stabilnym rozwojem nieruchomości biurowych i aktualnymi operacjami refinansowania, zarząd, w ramach bieżącej oceny, rozważa przedyskutowanie z radą nadzorczą m.in. możliwości wypłaty dywidendy”, mówi na zakończenie Jurkowitsch.

Wskaźniki finansowe za I półrocze 2020 r.:

w TEUR1-6/2020Dynamika1-6/2019
Przychody ze sprzedaży – Hotele2 379– 51 %4 809
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties10 59715 %9 229
Przychody ze sprzedaży – Development & Services665– 44 %1 188
Przychody ze sprzedaży razem13 642– 10 % 15 225
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży– 6 5069 %– 5 983
Wynik brutto ze sprzedaży7 136– 23 %9 242
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 7 158
EBITDA345– 97 %9 910
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości– 9 5806 721
EBIT– 9 23516 631
Wynik z joint ventures– 2 520380
Wynik z działalności finansowej – 10 5634 161
Wynik netto okresu – 21 73117 922
Wynik netto okresu (akcjonariusze jednostki dominującej)– 20 54313 948
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej332– 702
Sprawozdanie z działalności segmentów
(joint ventures uwzględnione proporcjonalnie):
Przychody ze sprzedaży – Hotele4 460– 77 %19 773
Net Operating Profit (NOP) Hotele– 1 1164 785
NOP na każdy dostępny pokój w EUR– 1 496 4 949
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties12 61712 %11 261
EBITDA – Investment Properties8 4982 %8 316
Przychody ze sprzedaży – Development & Services665– 56 %1 513
Wynik ze sprzedaży nieruchomości7 158
EBITDA – Development & Services– 5 2232 211
30.06.2020Dynamika31.12.2019
Gross Asset Value (GAV) 

w mln EUR

311,0-7 %333,3
NNNAV na jedną akcję w EUR2,82-23 %3,41

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG  

Warimpex to założona w 1959 roku spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Warimpex prowadzi działalność deweloperską i realizuje projekty samodzielnie do chwili, w której w wyniku sprzedaży możliwe jest uzyskanie najwyższej wartości dodanej. Długoterminowe planowanie strategiczne i krótkie ścieżki decyzyjne w rodzinnym przedsiębiorstwie tworzą optymalne połączenie z transparentnością i ekonomiczną elastycznością spółki giełdowej. Warimpex opiera się ponadto na swoim ponad 60-letnim doświadczeniu w działalności biznesowej w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie odgrywa prawdziwie pionierską rolę    przykładem może być pierwsza w historii tego regionu realizacja hotelu design. W ciągu ostatnich 40 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad jednego miliarda euro i prowadzi aktualnie działalność w Polsce, w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech i w Austrii.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *